@2020 WOSC

Keynotes

Stuart Umplebly

Vladimir Ivanov

Vladimir Lepskiy

Michael C. Jackson

Sergio Barile 

Dmitry Novikov

Michael Lissack 

Class-Otto Wene